درکوراسیون

۱۰ انتخاب اشتباه برای خانه های کوچک

امروزه اکثره خانه ها کوچک است و دیگر خبری از آن خانه های خیلی بزرگ با چند اتاق دلباز و حیاط درندشت نیست امروزه اکثره خانه ها از ۴۰ یا ۵۰ متر است نهایتا تا ۱۲۰ یا فوقش ۲۰۰متر که آن هم آپارتمانی و بدون حیاط و..،نهایتا یک بالکن کوچک دارد. امروزه بیشتره خانه ها […]